بعد از دیدن فیلم "Away from her" با فاصله ی یک متراز پرده ی سینما! دوباره ترس کهنه ام از فراموش کردن برایم زنده شد

همین طرفها، قبلاً باید چیزی دراین مورد نوشته باشم

حتی فکرش هم ترسناک است که فراموش کنی زمانی در کنار کسانی خوشحال بوده ای

و نمی دانم چرا، از کجا، این نگرانی این طور در من عمیق است

یک تجسم ملموس

هیچ چیز دردناک تر از زندگی در توهم خوشبختی نیست

/ 1 نظر / 3 بازدید

شما اشتباه فکر می کنی.