ما همه خودخواهيم

آنقدر که نمی خواهيم اين را بپذيريم

آنقدر که هرروز تنهاتر می شويم

و در اين جدايی از تنهايان ديگر مصمم تر

آنقدر که دلتنگی هايمان را زير حجمی از تلاش برای هدف های احمقانه مان مدفون می کنيم

از خوشی های کوچکمان کوهی می سازيم و پشتش پنهان می شويم

ما آنقدر شکننده ايم

و آنقدر از اندوه های فروخورده سرشاريم         

که اگر از پرده ی غرور محافظمان خارج شويم

اگر تنهاييمان را باور کنيم

فرو می ريزيم  

/ 1 نظر / 3 بازدید
infant

بيکاری جدا !