پست های ارسال شده در مرداد سال 1383

بيشترين جايی که احساس آرامش کردم کوه برفيه؛ سکوت، سکون، ترس، حزن و بيقراری.
/ 0 نظر / 9 بازدید