پست های ارسال شده در دی سال 1383

دانستن اينکه بايد زمانی اين لحظه را تغيير می دادم بازگشتن درتمام طول راه تکرارمی کردم تا فراموش نکنم و هربارچيزی کم  بود؛ يک ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 11 بازدید
شايد بايد فراموش کرد تلاشی را که وقتی سؤالت را پرسيدی، ازنگاه من گذشت من سالها چشمانم را بسته بودم و فکر می کردم تا به ياد ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 6 بازدید
من می توانستم دريکی ازدنياهای زيرزندگی کنم می توانستم هرلحظه درهرکدام ازدنياهای زيرزندگی کنم دنيايی هندسی و سرد غرق درامواج موسيقی و ترکيب ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 10 بازدید
روی محيط اين دايره های تودرتوی شناورقدم برميدارم دستشو می گيرم پاتو بذارجای پاهای من می خوام با خودم ببرمت به جای بودنم اونجا ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 7 بازدید
شما نمی دونين؟ نمی بينين؟ که با گفتن اين حرفها و نگفتن بعضی حرفها آدموهرلحظه بيشترفرو می برين داره خفم می کنه تمام اون چيزهايی که ... ادامه مطلب
/ 3 نظر / 7 بازدید