پست های ارسال شده در اردیبهشت سال 1384

دامنم درباد موج برمی دارد برايت دست تکان می دهم و دورشدنت در چشمهايم انعکاسی خواهد داشت، خشم آلود به تو لبخند می زنم همانطورکه ... ادامه مطلب
/ 5 نظر / 10 بازدید