تمام شد

از دست رفت

آخرين ذره های آن هيجان

آخرين ذره هايی که من نتوانستم حفظ کنم

من که هر قطره اش را ازگوشه و کنار اين خانه جمع کرده بودم

به آسانی

با هر چرخش اين عقربه ها

با هر نوسان موج سکوتت، که از ديوار منعکس می شد

با سوختن آخرين عود

محو شد

 

ما اکنون در قشری از عادت به گذشته ها

با ادبی که از کودکی فرا گرفته ايم

لحظه ای در کنارهم تأمل می کنيم

تأملی که اگر طولانی تر شود

بنای عادت ها نيز فرو می ريزد 

/ 0 نظر / 3 بازدید