می خندم می رقصم اما خسته ام بخشی از من خسته است و به خواب نمی رود پيش نمی رود بايد بخوابم تا پايان تابستان تا پايان امسال تا ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 8 بازدید
دامنم درباد موج برمی دارد برايت دست تکان می دهم و دورشدنت در چشمهايم انعکاسی خواهد داشت، خشم آلود به تو لبخند می زنم همانطورکه ... ادامه مطلب
/ 5 نظر / 10 بازدید
I'm exhausted روزهايی سخت سخت نمی دانم آيا خواهند گشت بايد تمام قدرتم را و بی تفاوتيم را از نسل ها پيش به کمک بطلبم بايد قوی ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 9 بازدید
آبان 87
1 پست
مهر 87
9 پست
مرداد 87
1 پست
آذر 86
1 پست
آبان 86
1 پست
شهریور 86
2 پست
مرداد 86
1 پست
تیر 86
2 پست
اسفند 85
4 پست
بهمن 85
4 پست
دی 85
1 پست
آذر 85
4 پست
آبان 85
5 پست
مهر 85
10 پست
شهریور 85
2 پست
بهمن 84
2 پست
آذر 84
1 پست
آبان 84
1 پست
مهر 84
1 پست
مرداد 84
3 پست
تیر 84
6 پست
اسفند 83
3 پست
بهمن 83
6 پست
دی 83
9 پست
آذر 83
17 پست
آبان 83
22 پست
مهر 83
14 پست
شهریور 83
5 پست
مرداد 83
7 پست