من خاليم و بيهوده قصد ادامه دادن دارم بايد تنم را ازاين غبار بشويم هرروز و بايد فرار کنم از پيوستن به گذر زمان از نديدن، ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 9 بازدید
دانستن اينکه بايد زمانی اين لحظه را تغيير می دادم بازگشتن درتمام طول راه تکرارمی کردم تا فراموش نکنم و هربارچيزی کم  بود؛ يک ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 11 بازدید
شايد بايد فراموش کرد تلاشی را که وقتی سؤالت را پرسيدی، ازنگاه من گذشت من سالها چشمانم را بسته بودم و فکر می کردم تا به ياد ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 6 بازدید
من می توانستم دريکی ازدنياهای زيرزندگی کنم می توانستم هرلحظه درهرکدام ازدنياهای زيرزندگی کنم دنيايی هندسی و سرد غرق درامواج موسيقی و ترکيب ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 10 بازدید
روی محيط اين دايره های تودرتوی شناورقدم برميدارم دستشو می گيرم پاتو بذارجای پاهای من می خوام با خودم ببرمت به جای بودنم اونجا ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 7 بازدید
آبان 87
1 پست
مهر 87
9 پست
مرداد 87
1 پست
آذر 86
1 پست
آبان 86
1 پست
شهریور 86
2 پست
مرداد 86
1 پست
تیر 86
2 پست
اسفند 85
4 پست
بهمن 85
4 پست
دی 85
1 پست
آذر 85
4 پست
آبان 85
5 پست
مهر 85
10 پست
شهریور 85
2 پست
بهمن 84
2 پست
آذر 84
1 پست
آبان 84
1 پست
مهر 84
1 پست
مرداد 84
3 پست
تیر 84
6 پست
اسفند 83
3 پست
بهمن 83
6 پست
دی 83
9 پست
آذر 83
17 پست
آبان 83
22 پست
مهر 83
14 پست
شهریور 83
5 پست
مرداد 83
7 پست